من فکر نميکنم زنا اينقدر هم بد باشن بستگى به رفتار خوده م