کاش دفترچه خاطراتم چراغ جادو بود تا هر وقت از سر دلتنگی ب