هی شماها پریا که گفت اینجا شلوغه جو خوبی داخلشون وجود دار