ساخته ی خودم...با لایک هاتون من رو برای ساخت دوباره ی ترو