حس قشنگیه یکی نگرانت باشه...یکی بترسه ازاینکه ی روز از دس