سلام چشمه روشن خورشید در امتداد طلوع چشمان تو برایم زندگی