..... خدایا برو تو کنترل پنل زندگی من ، قسمت لایف ستینگ !