سلامتیه خدا.....   که هرموقع دلم تنگش میشه خودشو واسم نمی