نظر حضرت امام خمینی(ره) در رابطه با ارتباط با امریکا