نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ... #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ... #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ... #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ... #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید... 👤

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید... 👤

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد... دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید🌸

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد... دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید🌸

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد ، روشنی دارد ، تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ، تمام می شود و بهار ...

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد ، روشنی دارد ، تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ، تمام می شود و بهار می آید #روزگار_همیشه_بر_یک_قرار_نمی ماند

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ... #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ... #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد ، روشنی دارد ، تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ، تمام می شود بهار می ...

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد ، روشنی دارد ، تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ، تمام می شود بهار می آید... #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد، تاریکی دارد پایین دارد، بالا دارد کم دارد، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام می شود بهار می آید...! ...

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد، تاریکی دارد پایین دارد، بالا دارد کم دارد، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام می شود بهار می آید...! #محمود_دولت_آبادی

#روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند؛ روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد .... دیگر چیزی از #زمستان باقی نمانده تمام می شود #بهار می آید....

#روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند؛ روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد .... دیگر چیزی از #زمستان باقی نمانده تمام می شود #بهار می آید....

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد، تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد، تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد، تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد، تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد ، روشنی دارد ، تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ، تمام می شود بهار می ...

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد ، روشنی دارد ، تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ، تمام می شود بهار می آید ... #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد پایین دارد بالا دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ...

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد روشنی دارد تاریکی دارد پایین دارد بالا دارد کم دارد بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید . . . #محمود_دولت_آبادی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد. روشنی دارد، تاریکی دارد. کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود، بهار می آید.

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد. روشنی دارد، تاریکی دارد. کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود، بهار می آید.

روزگار همیشه بریک قرار نمی ماند روز و شب دارد.. روشنی دارد... تاریکی دارد... کم دارد...بیش دارد... دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید..!!!

روزگار همیشه بریک قرار نمی ماند روز و شب دارد.. روشنی دارد... تاریکی دارد... کم دارد...بیش دارد... دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید..!!!

روزگار ، همیشه بر یک قرار نمی ماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ...

روزگار ، همیشه بر یک قرار نمی ماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ...

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند. روز و شب دارد. روشنی دارد، تاریکی دارد. کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ...

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند. روز و شب دارد. روشنی دارد، تاریکی دارد. کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام می شود بهار می آید ...