امام علی جای دیگه ای فرمودن قبل از سیر  شدن دست از غذا بک