عشق یعنی گم شدن،پیداشدن. عشق یعنی غرق دررویاشدن. عشق یعنی