گراهام بـــل لعــــنتی عــــزیز!
 تلفنی که زنـــگ نمی خورد ک...

گراهام بـــل لعــــنتی عــــزیز!

تلفنی که زنـــگ نمی خورد که نیـــازی به اخــــتراع نداشت!!
حوصـــله ات ســـر رفته بود،
چــــسب قلـــــب اختراع می کردی
می چسباندیم روی ایـــن ترک های قلب صاحب مـــــرده مان
وغصـــه زنـــگ نخوردن تلفـــــنی که اختراعش نکرده ای را نمی خوردیم!
ساده بگویم
گراهــــام بــــل عـــــزیـــــز!
حـــال این روزهای مرا تو هم مقـــــصری...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...