بسلامتی دوستم ک عاشقش نیستم ولی حسم بهش کمتر از عشق نیست