بچها شهرما سیل اومده . . .این عکسم همین الآن درحال بارندگ