یکی از شاه بیت های استاد شهریار

یکی از شاه بیت های استاد شهریار