الهی قدم های گمشده ای دارم ک تنها هدایتگرش توییgoli