صبرکن سهراب! قایقت جادارد؟ آب راگل کردندچشم هارابستند وچه با...

صبرکن سهراب! قایقت جادارد؟ آب راگل کردندچشم هارابستند وچه بادل کردند... وای سهراب کجایی آخر؟ زخم هابردل عاشق کردن، خون به چشمان شقایق کردندصبرکن سه راب...! قایقت جادارد؟ من رانیز باخودببر، اینجاعاشقی بین مردم مرده است...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...