اینجا افریقا نیست اینجا بلوچستان هستش مادر فقری که پول کا