شهادت مادرم زهراافسانه نیست!قسمت دوم:3_بلاذری(متوفی 279ه.ق)د...

شهادت مادرم زهراافسانه نیست!

قسمت دوم: 3_بلاذری(متوفی 279ه.ق)در کتاب انساب الاسراف جلداول صفحه 586چاپ مصرچنین مینویسد:ابوبکربرای بیعت گرفتن باعلی به دنبال وی فرستاد، پس علی بیعت نکرد؛دراین هنگام عمرباشعله ای آتش روانه خانه علی شد.فاطمه درپشت دربااومواجه شدوگفت:ای پسرخطاب ! آیامی خواهی خانه ام راآتش بزنی؟!عمرگفت:آری! این کارمن ازدین پدرتومحکم تراست. 4_طبری(متوفی 310ه.ق) درکتاب تاریخ الامم والملوک جلددوم صفحه 443چاپ بیروت چنین می نویسد:زمانی که طلحه وزبیروعده ای ازمهاجرین درخانه علی جمع شده بودندعمربن خطاب به آنجارفت وگفت:به خداقسم ! بایدبرای بیعت خارج شویدوالاخانه رابرسرشمابه آتش می کشم! 5_مسعودی(متوفی 346ه.ق)درکتاب اثبات الوصیه صفحه 142چاپ بیروت می گوید:امیرمومنان باعده ای ازپیروان وشیعیانش درمنزلش جمع شده بودند، دراین هنگام عده ای به خانه اش حمله ورشده وبه آن جاهجوم آوردندودرخانه اش رابه آتش کشیدندواورابه زورازخانه خارج کردند.آن هاسیده زنان فاطمه رادرپشت درفشارسختی دادندبه طوری که محسن راسقط کرد. 6_ابن عبدربه(متوفی 328ه.ق)درکتاب عقدالفریدجلدسوم صفحه 64چاپ مصرچنین می نویسد:ابوبکربه عمردستورداداگرازخروج ازخانه خودداری کردندباآن هابجنگ بپرداز، پس عمرباشعله ای ازآتش روانه خانه فاطمه شدتا آن جارا به آتش بکشد.دراین هنگام عمربافاطمه برخوردکردوفاطمه به وی گفت:ای پسرخطاب آیابرای آتش کشیدن خانه ماآمدی؟!عمرگفت:آری مگرآن که باابوبکربیعت کنید، مابقی مطلب درپست بعدی #فاطمیه#شهادت_مادر_زهراافسانه_نیست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...