سلام دوستان اینجا داره بارون میاد بوی نم همه جارو برداشته