پشت چیپس مز مز نوشته: مزمز انتخاب کسانی بوده که از فرهنگ