وقتی کسی بهم میگه مواظب خودت باشهههه

وقتی کسی بهم میگه مواظب خودت باش

هههه