پرنده ها هم به این نکته توجه دارند که گروهی کار کردن موجب