فقط زن ایرانی می تونه با هیكل قلمبه، مو های شونه نزده، با