قلبی کع تیرکمون بازی میکنع!

قلبی کع تیرکمون بازی میکنع!