سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکرار