آنگاه که غرور کسی را له میکنی آنگاه که کاخ آرزو های کسی ر