حرف دلت را امروز بزن,اگر حرف دلت را ب فردا بیاندازی حرف د