خسته شدم از بس عکس هایی گذآشتم که داغ دلمو تازه کرد.