این عکسو خودم گرفتم. اینجا خوزستانه دزفول شهرک چغاپهن