این خارجیا هنوز خیلی عقبن عمرا اگه تو صنعت آسفالت به ما ب