دسشویی پارک بودم یکی در زد. گف :سلام خوبی؟ من باخجالت :خو