هماڹ باش که خودت میخواهی...ﺩﺭﺣﻮﺍﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﻕ، ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ...

هماڹ باش که خودت میخواهی...


ﺩﺭﺣﻮﺍﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ
ﻧﻪ ﺻﺎﺩﻕ، ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﺪ
ﻧﻪ ﻓﺮﻭﻍ، ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪ!!
ﻭ ﻧﻪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺳﺪ!

ﻗﻠﻢ ﻭ ﮐﺎﻏﺬ، ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺫﻫﻦ
ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻭ ﻣﺎﻫﺶ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ!!

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺵ ...
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ...
ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
'" ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ '"
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ '" ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ داری.

صبحتون بخیر و شادی
روزتون پر برکت
دلتون گرم
صبحتون بخیرررررر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار