این عکس توسط من ازعشقم در جزیره ی آشوراده گرفته شده