دریافت لوح تقدیر از یکی از بهترین اساتید دانشکده کارآفرین