اولین مرگ رو بر آل سعود و امریکا . اسرائیل . انگلیس . فرا