دود سیگار با یه روح بیمار..عکسای دونفرمون روی دیوار..