دنیای آینده، دنیای گفتمان! است نه دنیای داشتن 25 تا بادیگ