دین تقلید کورکورانه نیست اما ,آموزه های دینی در دوران کود