چِــــرا باید واســِـه‍ شخصیـت خَشـِـن و بی احـساسَم از ک