عضو جامعه روحانیت: مردم احمدی نژاد را بر روحانی ترجیح می