بچه مچه حرفی میزنی.... اینا تو اولیش موندن شما دنبال دومی