نانجیب کروبی در بهمن 55 در مراسم تقدیر از آریا مهر پهلوی