قدر همچین ادم هایی رو بدونیم......تک هستن......همچین ادمی