6 سالمہ ... چند روزے میشہ ڪہ اومدیمـ این محلہ ... با اینڪہ س...

6 سالمہ ...

چند روزے میشہ ڪہ اومدیمـ این محلہ ... با اینڪہ سرما خوردم اما اومدم تو ڪوچہ ... عشقم چشاش خیلے قشنگہ ... روشنہ ... ولے هیچوقت منو تو بازے راه نمی ده ... 17سالمہ ... این طور ڪہ پیداست خدا واسہ همیشه من رو ترڪ ڪرده ... عشقم بازم قهر ڪرده ... جدیدا خیلے بـــے رحم شده ... هرچے دلش می خواد میگہ ... 24سالمہ ... صداے موزیڪ همسایہ داره دیوونم می ڪنہ ... به سلامتے عشقم عروس شده ... دوست داشتم ببینمش ... هـــے ... 31سالمہ ... عشقم می خواست خونہ رو بخره ... دو برابر قیمت ... ولی واسه اینڪہ حرصش در بیاد ندادم ... 46 سالمہ ... خونہ ... مطب ... بیمارستان ... خونہ ... حتے جمعہ ها سرم شلوغ بود ! 52 سالمہ ... دختر عشقم ڪارمند منہ ... تولہ سگ شڪل مامانشہ ... 61 سالمہ ... یہ بارون ساده بهونہ خوبـــے بود ڪہ هیچڪس سر خاڪ من نباشہ ... ہه جز یہ نفر ... عینڪ دودیش نمیذاره چشاے روشنشو ببینم..... غریبہ ... هر ڪے بودے ، دیر اومدے ... @Avina #miss_ojolat

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار