یه عده تو کشور هستن که اگر خدایی نکرده، زبونم لال بحث برج