قــــربون دوستـــام کــه با دنیــا عوضــشون نمیــکنم