سلام اجیا داداشا گل خیلی ازهمه ممنونم مرسی ازهمه که بیادم