ب سلامتی اونایی ک مدتهاست کسی بغلشون نکرده,ک مدتهاست کسی